【 initial 】

 

1804141.JPG

 

shirt  mitsuru STRANO

 

 

mitsuru

 

【 IQOS 】

 

1804131vin.JPG

 

 

 

kisshii

 

 

【 black check 】

 

1804083vin.JPG

 

suit   mitsuru STRANO

 

 

 

mitsuru

 

【 wide 】

 

1804011vin.JPG

 

coat  FRONT STREET

pants   mitsuru STRANO

 

 

 

mitsuru